Aug
15
2:00 PM14:00

2016 møte 15.8

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE            Mandag 15. august 2016
 
Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. 
 
Sakliste
 
 
 
 
 17. Referatsaker  18. Rypejakt 2016 jfr side 35 høring nye jakt- og fangsttider  19. Søknad fra Sunndal Røde kors  20. Div. info vedtak reinsjakt 2016.  21. Øke kronebeløpet styreleder (10000.-) og fjelloppsyn (1000.-) kan godkjenne for innkjøp/utgifter.  22. Stikkuttur til Nedre Håkodalsvatn 23. Eventuelt
 
 
Vel møtt !
 
 
 
 
Kari Marie Jenstad (sign.)                                                           Per Skotvedt                                                                                                
 
                                                                                                     
Til stede:  Kari Marie Jenstad, Olav Søderberg, Marta Eunice Perez, Ole Furu, Erling Rød, Egil Vågan og Per Skotvedt
 
 
 

Sak nr. J.nr. Dato 17/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
 
 
 
REFERATSAKER:
 
06. Sno info budsjett 07. Nordre Svarthammarlægeret 08. Notat leietakermøte 09. SNO, kontrakt kontrolloppgaver 10. NFS, forsikringer samlet via Gabler/NFS 11. FiO innkalling årsmøte 12. Brev til Sunndal kommune vedr styrets godtgjøring 13. Eiendomsskatt oppsynsbu 14. Eiendomsskatt Torbudalshytta 15. Brev til Sunndal kommune og MD vedr endring av forskrift Reinsvatnet 16. Svar fra MD vedr forskrift 17. Statskog tilsagn oppsyn 18. MD/SNO, CWD hos villrein 19. SNO budsjett tjenestekjøp 20. Invitasjon landsmøtet NFS 21. Referat årsmøtet FiO 22. SNO, avtale faunaoppdrag 23. SNO, avtale kontrolloppgaver 24. SNO, ekstramidler 25. MD, høring jakt- og fangsttider 26. Brev til Sunndal kommune om disp motorferdsel Reinsvatnet. 27. NFS, støtte rekrutteringstiltak 28. Sunndal kommune, disp båndtvangbestemmelser 29. Nasjonalparkstyret, disp motorferdsel til Skyttarhytta 30. Sunndal kommune, disp motorferdsel Reinsvatnet. 31. Søknad NFS leir mindreårige asylsøkere. 32. NFS, svar på søknad rekrutteringstiltak 33. Politiet, henleggelse av sak.
 
 
Leder gjennomgikk sakene. Sekretæren skal følge opp sak 12 og refusjon fra If etter skifte av forsikringsselskap. Ellers ingen merknader.
 

 
Sak nr. J.nr. Dato 18/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
Rypejakt 2016
 
Sakspapir: 
 
 
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
Det ble under sak 06/16 følgende vedtak: Sunndal fjellstyre vedtar sekretærens forslag til vedtak. Eventuell stengning av rypejakta blir avgjort på neste styremøte Enstemmig.
 
Det synes som at rypebestanden har hatt en svært positiv vår og sommer. Det er sett mange kull med opptil 8 kyllinger.  Guttorm Erstad skal taksere rype fom. 1. 8.2016 og vil gi tilbakemelding innen styremøtet. Dersom observasjoner stemmer overens med taksering kan det være rom for åpning av jakt. Dersom det åpnes bør det være innskrenket jakttid, jfr side 35 i høring jakt- og fangsttider for å bevare mest mulig av bestanden. Nesset fjellstyre har etter sigende stoppet rypejakta i 2016. Det bør derfor være en samkjøring i området Torbuhalsen til Vakkerdalen. 
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak:
 
Det åpnes for fjellrypejakt i perioden 15. september tom. 15. oktober med fritt kortsalg dersom taksering tilsier at det kan åpnes. Området mellom Torbudalen biotopvernområde og grense Nesset fra bilvei på Torbuhalsen til vannskillet i Vakkerdalen, stenges for all jakt.
 
 
Erling rød fremmet forslag om å frede for all rypejakt.
 
Vedtak: 
 
4 medlemmer stemte for sekretærens forslag. 1 stemte for Erling Røds forslag.
 
Det åpnes for fjellrypejakt i perioden 15. september tom. 15. oktober med fritt kortsalg dersom taksering tilsier at det kan åpnes. Området mellom Torbudalen biotopvernområde og grense Nesset fra bilvei på Torbuhalsen til vannskillet i Vakkerdalen, stenges for all jakt.
 

 
 
Sak nr. J.nr. Dato 19/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
 
Søknad fra Røde kors Sunndal.
 
Sakspapir: Søknad.
 
 
 
Sekretærens kommentarer: Sunndal fjellstyres arrangerte helga 23-24.7.2016 leir for mindreårige asylsøkere i Torbudalen. Overnatting i telt. Sunndal røde kors hadde alle forberedelse inkludert matinnkjøp (betales som egen regning fra fjellstyret), formøte med deltakere, kjøring samt 4 personer som ledere under gjennomføringen sammen med fjelloppsynet. Fjellstyret har hatt innkjøp av utstyr samt dekning av mat for ca. 10000.-. Etter søknad til NFS ble Sunndal fjellstyre tildelt kr. 28000.- til denne leiren Sunndal røde kors søker om støtte kr. 10000.- i forbindelse med denne gjennomføringen.
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak:
 
Søknaden om kr. 10000.- (titusen) innvilges i sin helhet.
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.
 
 
 

 Sak nr. J.nr. Dato 20/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
Div. info vedtak reinsjakt 2016
 
 
Vedlegg: møtereferat årsmøtet Snøhetta villreinutvalg.
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
Vedtak reinsjakt:  Kvoter: øst 1100, vest 180  Jakttid 20.8 – 22.9  Kvotefordeling økning i hanndyrkvote  Samarbeid, indre felles jaktområde som tidligere fom 27.8. Åpne grenser fom. 16.9  Jegerkontrakt, ingen forandringer.
 
 
 
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak:
 
Tas til etterretning
 
 
 
 
Vedtak
 
Tatt til etterretning.

 
Sak nr. J.nr. Dato 21/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
Øke godkjennings- innkjøpsbeløp for leder og sekretær/fjelloppsyn
 
Sakspapir:
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
Styrets leder har i dag godkjenningsmyndighet for innkjøp/utgifter for kr. 10000.- pr. innkjøp/utgift. Sekretær/fjelloppsyn har myndighet for innkjøp/utgifter for kr. 1000.-.
 
Dette er satser som er svært gamle og bør derfor revideres opp.
 
 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak:
 
 
Beløpene for godkjenning settes til hhv. Kr. 15000.- (femtentusen) og kr. 3000.- (tretusen)
 
 
Vedtak: 
 
 
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig.
 
 
 
Sak nr. J.nr. Dato 22/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
Stikkuttur til Nedre Håkodalsvatn.
 
Sakspapir:
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
Det er blitt anlagt stikkuttur fra Aursjøvegen langs stien til Nedre Håkodalsvatn. Dette må sies, siden den er blitt annonsert, å være et organisert opplegg.  Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, SørTrøndelag og Oppland sier under §5.2: 
 Bestemmelsene i denne forskrift er ikke til hinder for tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger. Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan.
 
Stikkutturen går inn i Snøhetta og Sunndalsfjella nasjonalpark. I tillegg ligger ca. øverste halvdel i viktig trekk- og beiteområde for villrein
 
Det er ikke kommet søknad til hverken Nasjonalparkstyret, Snøhetta villreinutvalg, Snøhetta og Knutshø villreinnemd eller Sunndal fjellstyre om anleggelse av dette opplegget bortsett fra en telefon til Sunndal fjellstyres sekretær om å frakte signeringsboka til postkassen.
 
 
Sekretærens forslag til vedtak:
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
 
Vedtak: 
 
Det sendes brev til friluftsrådet der det vises til forvaltningsplanen.
 
Enstemmig
 
 

 Sak nr. J.nr. Dato 23/2016                                                                                                              15. august 2016
 
 
Eventuelt
 
1. Innbrudd.   Leder informerer

View Event →
Apr
23
1:30 PM13:30

2017 epostsak regnskapsfører

Sak nr. J.nr. Dato 20/2017                                                                                                              04. april 2017
 
 
REGNSKAPSFØRER. Sakspapir: Tilbud fra Bøndenes regnskapsbyrå. Tidligere utsendt.
 
 
 
Sekretærens kommentarer:
 
 
På styremøtet 6. mars 2017 ble innleie av ny regnskapsfører tatt opp som sak 17/17. Det var kommet inn tilbud fra Sunndal regnskap og Admento avdeling Sunndalsøra.
 
Vedtaket ble som følger: Det tas kontakt med Bøndenes regnskapskontor i Eresfjord for tilbud. Dette sendes til styret før endelig vedtak blir gjort.
 
Leder Kari Marie Jenstad har hatt kontakt med Bøndenes regnskapskontor i Eresfjord. Tilbudet er utsendt styremedlemmene for uttale.
 
Begge tilbydere har tilnærmet lik timepris, men oppgir totalt ulikt timeanslag for årsforbruk. I den fasen fjellstyret er med oppstart av ny regnskapsfører og etterregistrering av mva,  vil det bli en del ekstra arbeid for styreleder med dette. Det er derfor mest praktisk at Sunndal Regnskap velges inntil alt dette er på plass og første regnskapsår er avsluttet.
 
Begge tilbydere benytter Duett som system, og det vil være en enkel sak å bytte leverandør.
 
 
Behandling i fjellstyret:
 
Erling Rød og Ole Furu foreslo å benytte Bøndenes regnskapsbyrå i Eresfjord
Kari Marie Jenstad, Olav Søderberg og Marta Eunice Perez foreslo Sunndal regnskap.
 
 
Vedtak:  Sunndal regnskap benyttes som ny regnskapsfører

View Event →
Mar
3
2:00 PM14:00

2017 møte 6.3

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE            Mandag 06. mars 2017
 
Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl. 16.00. 
 
Sakliste
 
 
 
 

14. Referatsaker. 

15. Stillingsutlysning daglig leder/ fjelloppsyn. 

16. Mva og regler for fjellstyrene. 

17. Regnskapsføring

18. Reinsjakta 2017.

19. Eventuelt

 
 
Vel møtt !
 
 
Kari Marie Jenstad (sign.)                                                           Per Skotvedt   

 
Til stede:  Kari Marie Jenstad, Olav Søderberg, Marta Eunice Perez, Ole Furu, Erling Rød og Per Skotvedt
 

Sak nr. J.nr. Dato 14/2017                                                                                                              06. mars 2017
 
REFERATSAKER:
 
02. Søknad til Nasjonalparkstyret.

03. Opplæring i kartinnsyn.

04. Møtereferat villrein-ferdsel og forvaltning i Snøhettaområdet

05. Krav utgifter ifm innbrudd.

06. Reoppnevning av rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

07. Avtale kontrolloppgaver SNO.

08. KLP, ny rutine for søknad om pensjon.

09. Ledermøte FiO

10. Tiltaksmidler 2017.02.20

11. Brev fra sekretær / fjelloppsyn Per Skotvedt
 
 
 
 
 
Referatsakene ble gjennomgått uten merknader.

View Event →
Jan
30
2:00 PM14:00

2017 møte 30.1

SUNNDAL FJELLSTYRE Postboks 57 6601 Sunndalsøra
 
 
 
 
STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE            Mandag 30. januar 2017
 
 
Møtet avholdes i Næringshagen kl 1600
 
Sakliste 01. Referatsaker 02. Utleiepriser hytter og båter 03. Priser reinskort. 04. Priser fiskekort 05. Fornye fiskeregler. 06. Priser rypejakt 07. Regnskap 2016. 08. Budsjett 2017. 09. Søknad om økonomisk støtte til brøyting fra Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening 10. Søknad om økonomisk støtte til renovering av Togbua fra Torbudalen og Aursjøen hytteeierforening. 11. Arbeidsliste 2017. Arbeidsbok 2016 12. Årsmelding 2016                                                  13. Eventuelt.
 
 
 
Vel møtt!
 
 
 
 
Kari Marie Jenstad (sign.)                                                           Per Skotvedt       Leder                                                                                             Sekretær

View Event →