Fjellstyre

Medlemmer:

  • Kari Marie Jenstad, leder
  • Olav Søderberg, nestleder
  • Ole Furu
  • Marta E. Perez
  • Erling Rød

Varamedlemmer

  • Lise Karin Meisal
  • Marit Hjellmo
  • Astrid Sæther
  • Stein Kåre Nisja
  • Maja Solli

Fjellstyremedlemmene velges av kommunestyret, og funksjonstiden er 4 år. Fjellstyremedlemmer og personlige varamedlemmer er som dere ser over. 

Fjellstyrets oppgaver

I Norge er det 94 fjellstyrer, og disse fjellstyrene forvalter størsteparten av de høyereliggende skog- og fjellområdene i Sør- og Midt-Norge

Sunndal fjellstyre forvalter bruksretter i Sunndal statsallmenning. Arealet utgjør 481 km2 og rundt det er godt over 100 fiskevann og forvalte.  Viktige bruksretter er fiske, jakt, fangst, beiting og seterdrift. Statskog forvalter de andre grunneierrettene i statsallmenningen. Fjellstyrets viktigste oppgave er å forvalte bruksrettene i statsallmenningen til det beste for de med bruksrett og allmennheten.Fjellstyrets forvaltning av bruksrettene i statsallmenningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene og fremmer næringslivet i bygda. 

Sunndal fjellstyre har en omsetning på ca. 1 million kroner pr. år, og inntektene kommer først og fremst av salg av tjenester til SNO og andre, salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytter og naust, festeinntekter, refusjon av oppsynutgifter og erstatninger.