Villrein

Sunndal statsallmenning er en del av Snøhetta villreinområde. Snøhetta villreinområde er delt i Snøhetta øst og vest. Fjellstyret har årlig tildelt ca. 175. fellingstillatelser, hvor 20 % går til utenbygdsboende. Fellingsprosenten i statsallmenningen ligger i rundt 40 %

Informasjonen om villreinområde finner du på: www.villrein.no/  eller på https://villreinutvalg.no/

Sunndal statsallmenning er da delt i Sunndal øst og Sunndal vest

Jakt og oppsynrapport 2018. Her finner du fellingsresultatene fra jakta 2018

Jaktlag

Bamse.jpg

Det er mulig å danne jaktlag på inntil 3 personer. Alle medlemmene på laget må ha fått tildelt jakt, laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende. 

Opplæringsjakt

Jegere under 18 år må ha følge med tilsynsperson. Tilsynspersonen kan bære våpen etter avtale med fjellstyre. Benyttes det kun et våpen skal tilsynspersonen ha bestått skyteprøve med det aktuelle våpenet. Ellers gjelder de samme kravene som for andre.

Søknad

Utenbygdsboende søker via inatur.no

I fra våren 2019 skal også alle innenbygdsboende i Sunndal kommune også søke via inatur. Disse sidene finner dere på inatur eller nederst på denne siden.

Trenger dere hjelp til å søke er det bare og ta kontakt med sekretæren, så skal vi sammen få alle til å søke på villreinjakt.

Vedlegg jaktkort

KART: 

Les mer om fellesjaktdagene, overgangsavtalene og restriskjonene i skytefeltet på Hjerkinn på linkene under.

Om ikke annet kommer frem av dokumentene under kan jegere med reinskort fra en rettighetshaver i Sunndal. jakte innenfor Sunndal kommune sine grenser.
Det vil si at alle som jakter både på Sunndal øst må forholde seg til kommunegrensen fra 20.8 til 26.8

Det samme gjelder de som skal jakte på Sunndal vest, der må jegerne jakte innenfor kommunegrensen frem til den 26.8, + det området som er avmerket i kartet under som heter jaktgrense Nesset.


Jaktlag

  • Det er åpnet adgang til å danne jaktlag på 2 eller 3 personer. Alle jegere i jaktlaget må ha blitt tildelt eget kort. Søknadsfrist 10 dager før jaktstart.

  • Jaktlagskontrakt

 

Priser

Elg, Hjort og Rådyr

Sunndal fjellstyre har bare 1 jaktfelt hvor det jaktes elg, hjort og rådyr i Torbudalen.

Et lokalt jaktlag fikk i 2017 en treårskontrakt med fjellstyre etter trekking. Avgiften jaktlaget betaler er 5000,- + den kommunale fellingsavgiften.

Kvote

10 spiring.jpg

Det er vanligvis kvote på 1 Elg (kalv) 3 hjorter, 1 bukk, 1 kolle og 1 kalv.  Samt 2 frie rådyr. 

Jaktterrenget i Torbudalen er marginalt og krevende. Det er oftest trekkhjort i området i begynnelsen av hjortjakta, dette er dyr som trekker fra overvintringsområde i Litledalen/Øksendalen og som er i Lesja på sommerbeite, disse trekker da tilbake i sommerperioden.

Det er også selvfølgelig dyr som oppholder seg i Torbudalen gjennom sommeren.

 

Rovvilt

Lisensjakt på jerv, bjørn, ulv og kvotejakt på gaupe krever rettighetshavers tillatelse. Alle som har løst jaktkort på statsallmenningen har denne. Andre kan få dette ved henvendelse til fjellstyrekontoret.

Villreinjakt for utenbygdsboende


Villreinjakt for innenbygdsboende