Småviltjakt i Sunndal

Alle som siste året har vært bosatt i Norge, kan kjøpe jaktkort på småvilt i Sunndal statsallmenning. Den som skal jakte småvilt må ha betalt jegeravgift for det året det jaktes. Ved bestilling på inatur, vær obs. på rabatten dere innenbygdsboende får.

Det er i Sunndal fjellstyre i 2019 vedtatt en begrenset åpning av harejakt med hund i Torbudalen, se under.

Sunndal fjellstyre har også vedtatt i sak 11/2019 en begrenset åpning av jakt på lirype med hund i 2019 i Torbudalen, mer informasjon om dette blir publisert, og det blir muligheter for å søke på dette tilbudet.

 Fjellrypejakta blir som tidligere, og alle som løser jaktkort i Sunndal statsallmenning oppfordres til å jakte på smårovvilt.

Jegere som bruker patroner med plasthylser, skal ta plasthylsene med seg når de er brukt. Vis hensyn til villrein, og andre jegere. Vis også hensyn til andre som utøver annen friluftsliv eller jakter på andre arter. 

På grunn av varierende rypebestander og konflikter med storviltjakta har rypejakta i Sunndal statsallmenning startet i rundt 15.9. For 2019 starter fjellrypejakta den 10.9, mens lirypejakta med hund er delt inn i perioder og er søknadsbasert, for mer informasjon se Sunndal fjellstyre sine sider på inatur.

 

Jakt på Lirype med hund i Torbudalen

Sunndal fjellstyre vedtok i sak 11/2019 å åpne for jakt med stående fuglehund i deler av Sunndal statsallmenning.

De siste årenes takseringresultater og observasjoner av ryper i Torbudalen har vist en god utvikling i rypebestanden. Dette tilsier at Sunndal fjellstyre kan åpne for jakt på lirype med hund. Dette under strenge forutsetninger, bag-limiter og totalkvoter for områdene.

Det er vedtatt og åpne områder og perioder som ikke kommer i konflikt med storviltjegerne, og det er ikke åpnet for jakt i de mest sentrale hytteområdene i Torbudalen. for mer informasjon om jaktområder, tidsperioder og kart. se på søknadssiden på inatur.

Det er åpnet for søknad i 2 områder, som igjen er delt inn i 3 forskjellige perioder. Periode 1. 16.9-19.9 Peridoe 2: 20.09.-23.9 og Periode 3. 07.10-13.10

Det settes en bag-limit og totalkvote på siste møte før jakta, det kan evt åpnes for dagskortsalg etter 13.10, alt etter takseringresultatene og hvor mye som er felt. Det åpnes ikke for salg av jaktkort til personer uten hund i disse 2 områdene. De må fortsatt forholde seg til den tidligere grensen som er Torbudalen biotopvernområde. Prisene er satt til 1000,- pr jeger pr periode.

Hare.JPG

Harejakt med hund

I fra sesongen 2019 åpner Sunndal fjellstyre for harejakt med hund i Sunndal statsallmenning. Dette etter at det har vært fredet i mange år. Tilbudet er lagt ut på inatur.no og salget foregår der.

Harejakten er delt inn i 4 perioder hvor det selges et begrenset antall kort, så det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Etter disse periodene er over selges det et begrenset antall dagskort.
Det er fangsrapportering på kortet slik at Sunndal fjellstyre har kontroll på hvor mange som blir skutt.

Det er fortsatt lov til å jakte hare under støkkjakt på fjellrype. Alle som løser jaktkort hos Sunndal fjellstyre kan jakte på smårovvilt, se mer informasjon under.

Prisene for harejakten finner du på inatur, men er som følger:

3 og 4 dagers periodene 600,- Dagskort etter 13 oktober. 250,-

Priser - fjellrypejakt/støkkjakt

KVoter

Det er siden 2012 innført "bag limmit" på 2 ryper pr. jeger. pr. dag. Bag limitene blir vedtatt på siste møte før rypejakta begynner, og etter at takseringresultatene er ferdige. For andre jaktregler se hvert enkelt jakttilbud.

Det er lov og skyte hare utenfor Torbudalen biotopvernområde

Kjøp Jaktkort

 

Jaktkort får du kjøpt på sportsbutikkene i Sunndal, og på inatur.no

Trening av hund

Sunndal fjellstyre vedtok i sak 21/2010 å åpne for trening av fuglehunder i Sandvasshaugan i Torbudalen. Yttergrense for treningsområdet var: Aursjøvegen, veg til Sandvatnet, Torbuvatnet og langs Håkkodalselva.

Tidsrommet ble begrenset fra 21. august til og med 8. september med maksimalt to ekvipasjer samtidig. Hver ekvipasje kunne trene to dager.

Tidligere vedtatte område åpnes for trening av hund fram til 10. oktober så lenge området er fredet for ordinær rypejakt. Dette gjelder også for inneværende sesong.

Fra 20. til 28 august er området reservert taksering. Dersom taksering skal foregå før 20.august, må det søkes dispensasjon fra lov om hundehold til Sunndal Kommune.

Det begrenses til maksimalt to ekvipasjer samtidig, og hver treningsperiode er på to dager.

Dersom det er flere som søker i samme tidsrom, vil det bli foretatt trekking. Det må gå minimum en uke mellom hver treningsperiode.

Det sendes en enkel søknad på epost om ønsket tidspunkt om hundetrening til Sunndal fjellstyre som vil behandle søknadene fortløpende.

For sesongen 2016 åpnes det for søknader fra 1. juni.

Det er viktig at fjellstyret har oversikt over treningsvirksomheten, da det foregår storviltjakt i samme område. 

Trening som ikke er omsøkt til fjellstyret, vil bli politianmeldt.

Smårovviltkort

Sunndal fjellstyre gir bort smårovviltkortene via Inatur, for å forsøke og øke interessen for fangst av smårovvilt. I den forbindelse har også fjellstyre innført skuddpremieordninger for enkelte arter. Alle som løser jaktkort uansett hva det er på i Sunndal statsallmenning oppfordres til å jakte på smårovvilt innenfor hver enkelt arts jakttid.

  • Rødrev: 500,-

  • Mår: 500,-

  • Mink: 200,-

  • Røyskatt: 200,-

  • Ravn: 50,-

  • Kråke: 50,-

GPS posisjon hvor viltet er skutt eller fanget må oppgis. Kråke og ravnføtter sammenbindes parvis. Labber sammenbindes for hvert individ i gjennomsiktig plastpose. Alle fire føttene eller begge framføttene med 5. kloa, levvers fjellstyrekontoret. Viltet må være skutt eller fanget i Sunndal statsallmenning. 

 

Sunndal fjellstyre jobber for og ønsker et bredere lokalt samarbeid med de lokale grunneierne på dette temaet, for å øke interessen for jakt på smårovvilt, og drive med aktivt viltpleie.